ترجمه تخصصی
هر کلمه
200
تومان
ترجمه تخصصی متون علمی
هزار کلمه در هر روز
تضمین کیفیت
تضمین زمان تحویل
سفارش بدهید
قالب بندی و ساب میت
هر مقاله
250
هزار تومان
قالب بندی بر اساس فرمت مجله
تحویل دو روزه
تضمین کیفیت
تضمین زمان تحویل
سفارش بدهید
ارزیابی مقاله
هر مقاله
250
هزار تومان
داوری اولیه و کنترل کیفیت
پیشنهاد مجلات مرتبط
داوری مقدماتی
تضمین زمان تحویل
سفارش بدهید