تمام مقالات با یک عنوان آغاز می‌شوند اما هدف از نوشتن یک عنوان خوب چیست؟ هدف از نگارش یک عنوان خوب برای مقاله جلب توجه خواننده است. همچنین نگارش یک عنوان خوب به شما کمک می‌کند که مقاله اتان در موتورهای جستجو بهتر نمایه بشود. بهترین زمان برای نوشتم مقاله در پایان نگارش مقاله است اما بهتر است در تمام طول زمان نگارش مقاله به عنوان آن فکر کنید و پیش نویس هایی داشته باشید.

یک عنوان خوب باید خلاصه باشد و اطلاعات دقیقی به خواننده بدهد. عنوان شما باید قابلیت رقابت داشته باشد و توجه خواننده را به خودش جلب کند همزمان باید به خواننده بگوید که در این مقاله چه چیزی نوشته شده است. برای موفقیت در موتورهای جستجو از کلامت کلیدی مقاله اتان در عنوان استفاده کنید. اشکال مختلفی از عنوان وجود دارد در ادامه ۸ نوع نگارش عنوان را که در مقالات استفاده می‌شود  آورده‌ایم.

۱٫ عناوینی که موضوع کلی مقاله را بیان می‌کنند مثل:

• The age of adolescence.
• Designing instructional and informational text.
• On writing scientific articles in English

۲٫ عناوینی که یک الگوی خاص را بعد از یک موضوع عمومی مشخص می‌کنند مانند:

• Pre-writing: The relation between thinking and feeling.
• The achievement of black Caribbean girls: Good practice in Lambeth
schools.
• The role of values in educational research: The case for reflexivity

۳٫ عناوینی که به صورت سوال نوشته می‌شوند مثل:

• Is academic writing masculine?
• What is evidence-based practice – and do we want it too?
• What price presentation? The effects of typographic variables on essay grades

۴٫ عناوینی که بر اساس نتایج نوشته می‌شوند مثل:

• Supramaximal inflation improves lung compliance in patients with amyotrophic lateral sclerosis. • Asthma in schoolchildren is greater in schools close to concentrated
animal feeding operations.
• Angiopoetin-2 levels are elevated in exudative pleural effusions

۵٫  عناوینی که نشان می‌دهند در این مقاله به یک سوال خاص پاسخ داده خواهد شد مثل:

• Abstracts, introductions and discussions: How far do they differ in style?
• The effects of summaries on the recall of information.
• Current findings from research on structured abstracts

۶٫ عناوینی که روش شناسی بکار رفته در پژوهش را بیان می‌کنند مثل:

• Using colons in titles: A meta-analytic review.
• Reading and writing book reviews across the disciplines: A survey of authors.
• Is judging text on screen different from judging text in print? A naturalistic email study

۷٫عناوینی که راهنما یا مقایسه هایی را پیشنهاد می‌کنند مثل:

• Seven types of ambiguity.
• Nineteen ways to have a viva.
• Eighty ways of improving instructional text

۸٫ عناوینی که با شروع خاص توجه را به خود جلب می‌کنند مثل:

• ‘Do you ride an elephant’ and ‘never tell them you’re German’: The experiences of British Asian, black and overseas student teachers in the UK.
• Something more to tell you: Gay, lesbian and bisexual young people’s experiences of secondary schooling.
• Making a difference: An exploration of leadership roles in sixth form colleges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *